Algemene voorwaarden

Gewijzigd op Mon, 13 May 2024 om 01:06 PM

Introductie

Door een bestelling te plaatsen op www.maxprohair.com, stemt u ermee in om een Product te kopen onder de volgende voorwaarden en bepalingen van Max Pro B.V. (de "Voorwaarden").


De Voorwaarden zijn altijd van toepassing tussen u en Max Pro B.V. wanneer u gebruikmaakt van de website www.maxprohair.com (de "Site") of een bestelling plaatst.


De Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant van Max Pro B.V.. Lees ze zorgvuldig door. We raden ook aan om de Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u er later naar kunt verwijzen.Artikel 1 Definities

Max Pro B.V.: een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd in Amsterdam (Nederland), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 72028920, handelend onder de handelsnaam "Max Pro X MOHI".


Website: de website www.maxprohair.com en al haar subdomeinen.

Klant: de natuurlijke persoon of het bedrijf dat handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Max Pro B.V. Product(en): het product of de producten zoals aangeboden op de Site.


Overeenkomst: elke regeling of overeenkomst tussen Max Pro B.V. en de Klant waarvan de Voorwaarden een integraal onderdeel vormen.


Voorwaarden: de huidige algemene voorwaarden van Max Pro B.V.Artikel 2 Toepasselijkheid van de Voorwaarden

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van en overeenkomsten met Max Pro B.V., tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.


2.2 Als de Klant andere bepalingen of voorwaarden van toepassing verklaart in zijn bestelling, bevestiging, of via enig ander communicatiemiddel, zijn deze bepalingen alleen bindend voor Max Pro B.V. indien en voor zover Max Pro B.V. deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.Artikel 3 Prijzen en Informatie

3.1 Alle prijzen zoals weergegeven op de Site en op andere materialen afkomstig van Max Pro B.V. zijn inclusief belastingen en andere heffingen opgelegd door de overheid, tenzij anders vermeld op de Site.


3.2 Als er verzendkosten in rekening worden gebracht, worden deze duidelijk vermeld op de Site voordat de Overeenkomst wordt gesloten. De verzendkosten worden afzonderlijk vermeld tijdens het bestelproces.


3.3 De inhoud van de Site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Max Pro B.V. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Site te allen tijde correct en/of volledig wordt weergegeven. Alle prijzen en andere informatie weergegeven op de Site en op andere materialen afkomstig van Max Pro B.V. kunnen typografische en/of programmeerfouten bevatten. Max Pro B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke typografische en/of programmeerfouten en behoudt zich het recht voor om dergelijke fouten te allen tijde te corrigeren.


3.4 Max Pro B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verschillen tussen de kleur van het Product en de kleur van het Product zoals weergegeven op de Site.Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de Klant het aanbod van Max Pro B.V. aanvaardt, waaraan de Voorwaarden van toepassing zijn.


4.2 Als de Klant het aanbod elektronisch heeft aanvaard, zal Max Pro B.V. ook de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod elektronisch bevestigen.


4.3 Indien blijkt dat de Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aanvaarden of anderszins aangaan van de Overeenkomst, heeft Max Pro B.V. het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de juiste gegevens van de Klant zijn ontvangen.


4.4 Max Pro B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een bestelling van de Klant te weigeren zonder opgave van redenen.


4.5 Max Pro B.V. verbiedt de verkoop van Producten door ongeautoriseerde wederverkopers en verkoopt of levert geen Producten aan ongeautoriseerde wederverkopers. Een bestelling van een ongeautoriseerde wederverkoper wordt geweigerd zonder opgave van redenen, en de desbetreffende Klant wordt uitgesloten van de Site.Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Zodra Max Pro B.V. een bestelling van de klant heeft ontvangen en de aanvaarding ervan heeft bevestigd, zal het de producten overdragen aan het transportbedrijf dat door de klant is gekozen in het bestelproces. Het transportbedrijf zal vervolgens de Producten naar de Klant verzenden.


5.2 Max Pro B.V. is gemachtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.


5.3 De Site bevat informatie over de wijze van levering van de Producten en een schatting van de periode waarbinnen de Producten aan de Klant zullen worden geleverd.


5.4 Indien Max Pro B.V. de Producten niet binnen dertig (30) dagen na de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling kan leveren, zal zij de Klant hiervan op de hoogte stellen. In dat geval kan de Klant besluiten om hetzij akkoord te gaan met een nieuwe leveringsdatum, hetzij de Overeenkomst kosteloos te beëindigen. Max Pro B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in het leveringsproces.


5.5 Max Pro B.V. adviseert de Klant om de Producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken schriftelijk of per e-mail binnen twee (2) werkdagen na levering te melden.


5.6 Zodra het product is afgeleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, gaat het risico van het product volledig over op de klant.


5.7 Als het bestelde Product niet meer kan worden geleverd, is Max Pro B.V. gerechtigd om een Product te leveren dat qua aard en kwaliteit vergelijkbaar is met het bestelde Product. In dat geval heeft de Klant het recht om de Overeenkomst kosteloos te beëindigen en het Product kosteloos terug te sturen.Artikel 6 Herroeping/retour

6.1 De klant heeft het recht om het product binnen veertien (30) dagen na levering aan de klant te retourneren.


6.2 De klant moet Max Pro B.V. op de hoogte stellen van zijn/haar voornemen om het product te retourneren door contact op te nemen met Max Pro B.V. en het retourformulier op de website in te vullen binnen de eerder genoemde periode van dertig (30) dagen nadat het product aan de klant is geleverd. Na bevestiging van de melding van de retour door Max Pro B.V. heeft de Klant dertig (30) dagen de tijd om het Product naar Max Pro B.V. terug te sturen. De Klant draagt de kosten van het terugzenden van de Producten naar Max Pro B.V.


6.3 Alle geretourneerde producten moeten ongebruikt, onbeschadigd en in de originele, ongeopende verpakking met de originele pakbon zijn. Retouren die niet voldoen aan alle bovenstaande voorwaarden, worden niet geaccepteerd.


6.4 De klant is verantwoordelijk voor de gekozen verzendmethode van de retouren. Het risico van het Product gaat over op Max Pro B.V. wanneer Max Pro B.V. het Product ontvangt. Dit betekent dat Max Pro B.V. niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor retouren die (bijvoorbeeld) verloren gaan en/of beschadigd raken in de post bij het terugsturen. Daarom raden wij u aan om te kiezen voor verzending met tracking, trackinginformatie aan te vragen en ervoor te zorgen dat het pakket met de geretourneerde Product(en) wordt afgeleverd. Max Pro B.V. maakt geen uitzonderingen op dit beleid.


6.5 Na ontvangst en acceptatie van de geretourneerde Producten zal Max Pro B.V. het totale aankoopbedrag aan de Klant terugbetalen binnen dertig (30) dagen.Artikel 7 Betaling

7.1 De Klant dient de verschuldigde bedragen aan Max Pro B.V. te betalen overeenkomstig het bestelproces en via de op de Site gekozen betalingsmethode. Max Pro B.V. is vrij om elke gewenste betalingsmethode aan te bieden en kan deze betalingsmethoden te allen tijde wijzigen.Artikel 8 Garanties en conformiteit

8.1 Max Pro B.V. garandeert dat de Producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik, zoals beschreven op de Site.


8.2 Als het geleverde Product bij aflevering niet voldoet aan de Overeenkomst, moet Max Pro B.V. hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte worden gesteld, uiterlijk dertig (30) dagen na aflevering van het Product.


8.3 Als een Product niet voldoet aan de Overeenkomst en de Klant Max Pro B.V. hiervan binnen de in artikel 8.2 genoemde periode op de hoogte heeft gesteld, zal het desbetreffende Product in overleg met de Klant worden gerepareerd, vervangen of (gedeeltelijk) worden terugbetaald. Klachten na de in artikel 8.2 genoemde periode worden niet langer door Max Pro B.V. behandeld.


8.4 Max Pro B.V. biedt twee jaar garantie op föhns, borstels en accessoires en levenslange garantie op krultangen en stijltangen. De levenslange garantie is alleen geldig als het product binnen 30 dagen na aankoop is geregistreerd. Als u een beroep wilt doen op de garantie, vraagt Max Pro B.V. u om een geldig aankoopbewijs te verstrekken, moet het product een technisch defect hebben. Let op dat u alleen aanspraak kunt maken op de garantie als u het product bij een officiële Max Pro-verkoper heeft gekocht. Zorg ervoor dat u alleen producten koopt via de Site of bij een officiële Max Pro-verkoper. Als u vragen heeft over de officiële Max Pro-verkopers, neem dan contact met ons op.Artikel 9 Klachtenafhandeling

9.1 Als de Klant klachten heeft over een Product (zoals beschreven in artikel 8 met de titel "Garanties en conformiteit"), of over andere aspecten van de Site of de service van Max Pro B.V., kan hij/zij een klacht indienen via het contactformulier of schriftelijk. U vindt de contactgegevens van Max Pro B.V. aan het einde van de Voorwaarden, en het contactformulier is te vinden onder de kop "Contact".


9.2 Max Pro B.V. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht reageren. Indien Max Pro B.V. niet in staat is om binnen deze periode een inhoudelijke reactie op de klacht te geven, zal Max Pro B.V. binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht de ontvangst van de klacht bevestigen en aangeven binnen welke periode zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie op de klacht te kunnen geven.Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van Max Pro B.V. jegens de Klant voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot een vergoeding die niet hoger is dan de overeengekomen prijs voor die specifieke Overeenkomst (inclusief btw en verzendkosten).


10.2 Max Pro B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade of verlies, inclusief, maar niet beperkt tot, gevol


gschade, winstderving, besparingen, verlies van gegevens en schade als gevolg van bedrijfsonderbreking.


10.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit artikel 10, is Max Pro B.V. niet aansprakelijk, ongeacht de gronden waarop een actie of procedure is gebaseerd. De in dit artikel 10.3 uiteengezette beperkingen zijn echter niet van toepassing voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Max Pro B.V..


10.4 Max Pro B.V. is alleen aansprakelijk jegens de Klant voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een Overeenkomst indien de Klant Max Pro B.V. hierover onverwijld schriftelijk in kennis stelt, met vermelding van een redelijke termijn waarbinnen Max Pro B.V. de tekortkoming kan herstellen, en Max Pro B.V. de tekortkoming binnen die termijn niet herstelt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Max Pro B.V. adequaat kan reageren en/of passende maatregelen kan nemen.


10.5 Een voorwaarde voor schadevergoeding is altijd dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dertig (30) dagen na het ontstaan van de schade aan Max Pro B.V. meldt.


10.6 Max Pro B.V. is niet verplicht om eventuele schade die de Klant lijdt als gevolg van een "overmachtssituatie", zoals bedoeld in artikel 6:75 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, te vergoeden. Hieronder vallen onder andere (en zonder beperking), de situatie waarin een derde partij die door Max Pro B.V. is ingeschakeld, haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege een overmachtsituatie.Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang Max Pro B.V. geen volledige betaling voor de Producten heeft ontvangen, behoudt Max Pro B.V. zich het eigendom van de Producten voor.Artikel 12 Persoonsgegevens

12.1 Max Pro B.V. zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd op de Site.Artikel 13 Slotbepalingen

13.1 De Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht.


13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Voorwaarden en de Overeenkomst, met inbegrip van geschillen over hun bestaan en geldigheid, worden, indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, beslecht door de bevoegde Nederlandse rechtbank in het arrondissement waar Max Pro B.V. is gevestigd.


13.3 Indien enige bepaling in de Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zullen de overige bepalingen worden opgevat alsof dergelijke ongeldige of onuitvoerbare bepalingen waren weggelaten; en dergelijke ongeldige of onuitvoerbare bepalingen worden geacht te zijn vervangen door een bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van Max Pro B.V. bij het opnemen van de oorspronkelijke bepaling.


Contactgegevens

Als u na het lezen van de Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen heeft, of als u ons iets moet laten weten, neem dan gerust contact met ons op.


Max Pro B.V.

Parellaan 26

2132WS Hoofddorp

Nederland


Kamer van Koophandel nummer: 72028920

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren